bulletDijous, 29 de Juny de 2017 bullet

Normativa del centre


Els VALORS de la CONVIVÈNCIA en Florida Secundària:

Les relacions de convivència en Florida Secundària es basen en cinc valors que tots els estaments educatius han de tindre presents:

1.-  El compliment flexible de la normativa de convivència per part de l'alumnat i professorat,  però amb uns límits i una normativa ben clara, basada en el respecte a totes les persones de la comunitat educativa i als materials i instal.lacions del centre.

2.- Una concepció positiva de la convivència: que aborda la resolució de conflictes des de l'acció democràtica, i no des de l'autoritarisme, tot centrant-nos en la prevenció, la negociació, l'orientació, el diàleg i la intervenció permanent (del professorat, l'equip de tutors/es i de l'equip directiu), a través de les activitats de prevenció i orientació, el registre de les incidències, la comunicació constant amb l'alumnat i les famílies i, si s'escau, com a recurs últim, la sanció.

3.- La potenciació del principi d'autoritat moral del professorat, més que no del de poder autoritari, autoritat recolzada sempre per l'Equip Directiu i el Consell Escolar.

4.- La sistematització dels canals d'informació i de participació  del professorat, alumnat i famílies a través de les reunions i sistemes de comunicació. Una bona comunicació i un elevat grau de participació contribueixen de manera essencial a reduir les problemàtiques i a poder afrontar-les de manera sistemàtica i planificada. Els canals d'informació han de ser variats i funcionals: en suport de paper (l'agenda escolar, els fulls informatius "Cassola Express", les notes informatives... i en suport electrònic (programa pastasweb de seguiment tutorial  de l'alumnat de secundària i la comunicació electrònica a través de la web del centre o del correu electrònic).

5.- La concepció de la convivència com un procés clau del centre amb el qual poder  potenciar al màxim la participació i implicació de tots els estaments, tot entenent per aquesta, a més de les assemblees de pares i mares, el foment de les entrevistes de tutoria i els activitats desenvolupades des del Departament d'orientació (Pla d'acció tutorial i Escola de pares i mares). I, a més a més, determinar uns indicadors i uns instruments de mesura (enquestes) que permeta establir mecanismes de correcció i millora. Lògicament, tot açò implica potenciar al màxim la participació activa d'alumnat i famílies en les activitats de revisió i de millora del clima de convivència que es palntegen des del centre.

Fruit d'aquests valors i després de reflexionar de manera conjunta l'alumnat i el professorat hem establert un DECÀLEG DE CONVIVÈNCIA que resumeix en aquells aspectes essencials 10 normes bàsiquesper a una convivència en positiu. També s'han consensuat una sèrie de mesures en cas d'incompliment que figuren en al nostre Reglament de Règim Intern.

DESCARGAS
Decàleg de CONVIVÈNCIA Decàleg de CONVIVÈNCIA
© FLORIDA - CENTRE DE FORMACIÓ bullet Avda. Diputación, s/n
bullet C.P. 46470 - CATARROJA (Valencia)
bullet Tel: 961 220 382 - Fax: 961 269 933
bullet Contacte            bullet Treballa a Florida
FLORIDA, Centre de Formació Avís Legal - Política de Privacitat