bulletDijous, 29 de Juny de 2017 bullet

Premsa alternativa

ENLACES
VILAWEB
Diari en català amb caràcter general i que es publica en nombroses edicions, potenciant d´aquesta manera la informació local.
http://www.vilaweb.cat
Rebelion
Diari que preten oferir un tipus d´informació alternatiu, publicant notícies no considerades importants per la majoria de medis de comunicació tradicionals.
http://www.rebelion.org
PUBLICO
Diari d´informació general que potencia continguts de Ciència, Cultura,  i també la interacció amb el lector fomentant la seua participació en la versio digital del diari.
http: //www.publico.es
meneame
Web que permet enviar notícies d´altres medis i que segons siga votada o no per la resta d´usuaris apareixerà a la pàgina principal.
http://www.meneame.net
© FLORIDA - CENTRE DE FORMACIÓ bullet Avda. Diputación, s/n
bullet C.P. 46470 - CATARROJA (Valencia)
bullet Tel: 961 220 382 - Fax: 961 269 933
bullet Contacte            bullet Treballa a Florida
FLORIDA, Centre de Formació Avís Legal - Política de Privacitat