Normativa

Els VALORS de la CONVIVÈNCIA en Florida Secundària

Les relacions de convivència en Florida Secundària es basen en cinc valors que tots els estaments educatius han de tindre presents

  1. El compliment flexible de la normativa de convivència per part de l’alumnat i professorat, però amb uns límits i una normativa ben clara, basada en el respecte a totes les persones de la comunitat educativa i als materials i instal·lacions del centre.
  2. Una concepció positiva de la convivència: que aborda la resolució de conflictes des de l’acció democràtica, i no des de l’autoritarisme, tot centrant-nos en la prevenció, la negociació, l’orientació, el diàleg i la intervenció permanent (del professorat, l’equip de tutors/es i de l’equip directiu), a través de les activitats de prevenció i orientació, el registre de les incidències, la comunicació constant amb l’alumnat i les famílies i, si s’escau, com a recurs últim, la sanció.
  3. La potenciació del principi d’autoritat moral del professorat, més que no del de poder autoritari, autoritat secundada sempre per l’Equip Directiu i el Consell Escolar.
  4. La sistematització dels canals d’informació i de participació del professorat, alumnat i famílies a través de les reunions i sistemes de comunicació. Una bona comunicació i un elevat grau de participació contribueixen de manera essencial a reduir les problemàtiques i a poder afrontar-les de manera sistemàtica i planificada. Els canals d’informació han de ser variats i funcionals: en suport de paper (l’agenda escolar, els fulls informatius «Cassola Express», les notes informatives… i en suport electrònic (programa pastasweb de seguiment tutorial de l’alumnat de secundària i la comunicació electrònica a través de la web del centre o del correu electrònic).
  5. La concepció de la convivència com un procés clau del centre amb el qual poder potenciar al màxim la participació i implicació de tots els estaments, tot entenent per aquesta, a més de les assemblees de pares i mares, el foment de les entrevistes de tutoria i les activitats desenvolupades des del Departament d’orientació (Pla d’acció tutorial i Escola de pares i mares). I, a més a més, determinar uns indicadors i uns instruments de mesura (enquestes) que permeta establir mecanismes de correcció i millora. Lògicament, tot açò implica potenciar al màxim la participació activa d’alumnat i famílies en les activitats de revisió i de millora del clima de convivència que es plantegen des del centre.

Fruit d’aquests valors i després de reflexionar de manera conjunta l’alumnat i el professorat hem establert un DECÀLEG DE CONVIVÈNCIA que resumeix en aquells aspectes essencials 10 normes bàsiques per a una convivència en positiu. També s’han consensuat una sèrie de mesures en cas d’incompliment que figuren en el nostre Reglament de Règim Intern.

DESCÀRREGUES

Decàleg de CONVIVÈNCIA