Procediment de matrícula per alumnat nou – Curs 2020/2021

Dilluns 27 de juliol es publicaran les llistes definitives d’admissió d’alumnat per al curs 20-21.

Segons la normativa vigent (art. 40 del Decret 40/2016) tot l’alumnat admès a les llistes definitives haurà de formalitzar la matrícula en el període indicat i el centre assignat; en cas que no es formalitze, es considerarà que es renuncia a la plaça escolar. En cas d’estar admesos al nostre centre, seguiu les següents indicacions per a procedir a la formalització de la matrícula:

  1. El dilluns 27 de juliol haureu de recollir el sobre de matrícula a la secretaria de l’edifici de Secundària (Edifici E). Podreu acudir en horari de 9-13h una vegada consultades les llistes d’admesos definitives a casa i sense cita prèvia respectant l’entrada a recepció d’un en un i amb mascareta. En el moment en què vos entreguen el sobre amb la documentació que cal emplenar per a formalitzar la matrícula, se vos assignarà una data i un horari de matrícula.
  2. Els dies 28, 29 i 30 de juliol haureu de dur la documentació emplenada en la data i hora assignades a la secretaria central de l’edifici C per poder formalitzar la matrícula.

Per a la formalització de la matrícula, junt als fulls de matrícula que se us entregaran al sobre, heu d’aportar la següent documentació:

⇒ Certificació acadèmica (original i fotocòpia).

⇒ Fotocòpia del butlletí de notes de l’avaluació final del curs 2019-20.

⇒ 2 Fotocòpies del DNI de l’alumne o alumna (en cas de no tindre DNI adjuntar fotocòpia del llibre de família).

⇒ 2 Fotografies format carnet, recents i iguals.

⇒ Adjuntar documentació acreditativa si existeix alguna limitació de la pàtria potestat d’algú dels progenitors de l’alumne o alumna.

⇒ Certificat mèdic (té una validesa de 12 mesos des del moment de la seua expedició, excepte l’informe emès de salut escolar dels 14 anys, que tindrà validesa indefinida).

⇒ Adjuntar documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en el moment de formular la sol·licitud d’admissió.

⇒ Quan l’alumnat procedisca d’un centre no sostingut amb fons públics o de fora de la Comunitat Valenciana ha de presentar un certificat de baixa del centre anterior, amb efectes del curs per al qual es participa en el procés d’admissió, que ha de recollir la seua situació acadèmica.