Tutoria i orientació

PRESENTACIÓ

L’acció tutorial i l’orientació constitueixen un element clau del Projecte Educatiu de Florida Secundària.

La tutoria és el conjunt d’accions directes i indirectes que contribueixen a la formació integral -acadèmica i en valors- del nostre alumnat. Permet que els tutors i tutores realitzen un seguiment individualitzat de cada alumne i estableixen un contacte directe amb les famílies, amb l’objectiu de coordinar esforços i col·laborar en l’educació de l’alumnat.

A més dels equips de tutors de cada nivell, Florida Secundària compta amb un departament d’orientació propi, la missió del qual és servir de suport al sistema educatiu del nostre centre en la seua funció educativa: ensenyar, educar i capacitar per a la vida.

OBJECTIUS I FUNCIONS:

L’objectiu fonamental de la tutoria és acompanyar al nostre alumnat en el seu procés d’aprenentatge i maduració personal ajudant-los a la construcció de bons estils afectius i de relació.

En aquest sentit, des de la tutoria s’intenta formar alumnes capaços de:

Treballar i relacionar-se de manera adequada, establint relacions positives, respectuoses, tot acceptant  la individualitat i les diferències personals.
Millorar el propi rendiment en un ambient de cooperació, responsabilitat i solidaritat.
Conèixer nous camps professionals i buscar noves perspectives formatives personals i vocacionals.
Trobar alternatives per al temps d’oci, estar obert a descobrir noves aficions.

Per a aconseguir açò comptem amb un equip estable de tutors responsable de:
Seguir l’evolució del  rendiment escolar individual de cada alumne i del grup.
Orientar a l’alumnat en els estudis que estan cursant i en les alternatives futures.
Col•laborar en la preparació d’activitats formatives i de convivència relacionades amb els interessos de l’alumnat.

Preparar les sessions d’avaluació del grup junt amb els representants dels alumnes.
Mantenir la comunicació amb les famílies i facilitar-los tota la informació necessària.
Intervenir com a mediadors en els conflictes que puguen sorgir entre alumne/professor i entre alumnes.

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

Cada grup-classe té assignat un/a tutor/a que és qui desenvolupa el pla d’acció tutorial del grup. Depenent del nivell, cada tutor compta amb diversos espais setmanals de treball amb els alumnes del seu grup. Aquestes sessions es realitzen en l’aula tutoria que cada grup té assignada i en el seu horari.

El Pla d’Acció Tutorial que els tutors i tutores desenvolupen, de manera coordinada, adequat a cada nivell, integra diversos tipus d’activitats:

Coneixement, comunicació i relació.
Temes d’escola.
L’orientació acadèmica i professional.
Educació en valors.
El nostre entorn.

També forma part d’aquest pla totes les accions que realitza el tutor/a amb les famílies, les reunions de l’equip de tutors, o amb el departament d’orientació i totes les accions indirectes que repercuteixen en la formació de l’alumnat, com ara:
El treball de la coordinació pedagògica amb l’equip de delegats i delegades.
Les activitats (xarrades, tallers…) de l’ESCOLA DE LES FAMÍLIES.
El treball d’etapes o equips docents realitzat juntament amb coordinació, departament d’orientació i tutors (per exemple, les reunions mensuals en què es coordina tot el que fa referència al procés d’avaluació).
Els Projectes educatius encaminats a millorar l’atenció i la formació.