JORNADA DE PORTES OBERTES

Som un centre concertat que té com a objectiu oferir un ensenyament de qualitat, integrador e inclusiu. Des del primer dia posem en marxa els mitjans per atendre el nostre alumnat de la millor manera possible.

Per a conéixer-nos millor i descobrir tot el que pot oferir el nostre model educatiu, obrim les nostres portes a totes les persones que vulguen visitar-nos.

Aquestes són les presentacions que preparàrem per a compartir amb les famílies que ens van visitar el passat 2 de març. Si vols més informació o tens qualsevol dubte, pots enviar les teues consultes a infosecundaria@florida-uni.es.

ESO
BATXILLERAT

Un Model Educatiu Transformador

A Florida Secundària es cursen estudis d’ESO i de Batxillerat en tres modalitats, encara que la trajectòria acadèmica del nostre alumnat pot completar-se a la nostra cooperativa amb estudis de cicle (de grau mitjà i de grau superior) i universitaris.

A totes dues etapes el procés d’ensenyament-aprenentatge està fortament marcat per unes maneres que ens són pròpies i que afavoreixen el benestar de l’alumnat, així com el desenvolupament de les competències curriculars i de les nostres competències 0-18 anys.

Ensenyament des de metodologies que integren els conceptes, procediments i actituds; que resulten motivadores i permeten que l’alumnat trobe sentit pel que està fent, afavorint l’aprenentatge significatiu; que possibiliten a l’alumnat l’adquisició d’uns mètodes de treball vàlids en el seu desenvolupament personal o professional; que són inclusives en la seua aplicació, contemplant les diverses situacions de l’alumnat dintre de l’aula; que faciliten la relació educativa i personal entre els membres que composen el grup d’aprenentatge;  que potencien l’autonomia de l’alumnat respecte a processos d’anàlisi, recerca d’informació, reflexió, discussió i actuació; que es vertebren des de tres eixos clau: VIURE-PENSAR-ACTUAR.

A l’ESO treballem amb ONMAT. Consulta més informació

L’acompanyament n’és una dels nostres prioritats. Aquest acompanyament, que afavoreix la transició entre etapes i el benestar de l’alumnat durant tota la seua trajectòria acadèmica, s’estableix des de tres eixos fonamentals que busquen contribuir a formar persones amb vides plenes i sanes, amb significat i propòsit des d’un enfocament integral:

  • La relació professorat/alumnat
  • Les tutories
  • Acompanyament escolar: acompanyats/des

Considerem l’avaluació com un procés continuat pel qual el professorat observa el grau d’acompliment dels Objectius fixats prèviament en la seua Programació. Entenem com a important que l’alumnat conega en tot moment els paràmetres que van a ser utilitzats pels i les docents per a fixar-li una qualificació. Pensem que l’avaluació ha de ser plantejada sempre des d’una perspectiva positiva, per tant, entenem que ha de dirigir-se a potenciar l’autoestima de l’alumnat, que ha d’eliminar tots els aspectes competitius, que en tot moment ha de ser un procés de comunicació professorat-alumnat respecte dels objectius fixats, i que l’alumnat ha de ser membre actiu en el propi procés.

Les nostres maneres d’aconseguir els objectius

A Florida Secundària hem desenvolupat un marc competencial complet, que afavoreix el desenvolupament integral. Aquest marc inclou, a banda del treball de les competències curriculars normatives, les competències pròpies de Florida Grup Educatiu, on treballem des dels 0 fins els 18 anys determinades maneres de fer i de treballar, maneres d’estar i de sentir, maneres de viure i de relacionar-se, maneres de pensar.

Aquestes maneres estan vinculades a diferents motius que donen sentit al treball que fem amb l’alumnat, a la nostra escola i a part dels nostres objectius i prioritats: benestar i felicitat, un entorn sostenible i respectuós, local i global, i per últim un conviure des de la inclusió.

ESPAIS pensats per a l’aprenentatge significatiu i per al benestar de l’alumnat

AULA TAS

Un dels trets de Florida és la consideració dels espais com a contextos d’aprenentatge. En aquest sentit, en el curs 19-20 es va iniciar el projecte TAS (Transició A Secundària), pensant en l’alumnat més petit, i es va transformar un aula en un espai on l’eix fos el benestar de l’alumnat i el desenvolupament de metodologies actives, sobretot la metodologia design thinking. La remodelació d’aquest espai d’investigació-acció es complementà amb la reconversió d’altres espais del centre (com ara l’àgora de l’entrada o l’aula oberta, que esdevé un espai multifuncional pensat per a diferent tipus d’aprenentatge) en espais per a l’aprenentatge.

HORT ECOLÒGIC

Cada curs, després d’una temporada de guaret, l’alumnat de l’ESO prepara el nostre hort per al cultiu de diferents fruits d’hivern, de primavera i d’estiu. Aquest treball, e què es realitza i s’analitza tot el procés de preparació de la terra, es vincula a diferents assignatures i àmbits i s’emmarca dintre de reptes. Així, durant el curs es treballa amb profunditat, i d’una manera molt pràctica i engrescadora, aspectes vinculats al món de l’agricultura com ara els calendaris agrícoles, els sistemes de degoteig, la mesura de superfícies, temperatures, pesos i temps, el càlcul de volums, despeses i guanys… Igualment es posen en pràctica les feines del cultiu (com ara esporgar, nugar, aclarir, recalçar o encanyar) i es treballa el terreny de diferents maneres (cavallons, solcs…). Els cultius de l’hort, a més, permeten l’alumnat fer el seguiment científic a les plantes, des de l’anàlisi del nom científic, la família, l’espècie o el gènere, fins a extreure les seues propietats organolèptiques i nutricionals, analitzar les oportunitats culinàries que ofereix, la temperatura de germinació i desenvolupament òptim, etc… A la fi un treball en equip molt complet amb què l’alumnat gaudeix i aprèn significativament com dur endavant un hort ecològic.

AULES D’INFORMÀTICA

LABORATORIS

AULA OBERTA

PAVELLÓ ESPORTIU

TALLERS