CALENDARI ESCOLAR: 

Curs 2023-2024


 HORARI: 

1r ESO: de les 8.00 a les 14.10h.
2n ESO: dilluns i dimecres de 8.00 a les 15.05h., dimarts, dijous i divendres de 8.00 a 14.10h.
3r i 4t ESO: dilluns, dimecres i dijous de 8.00 a 15.05h.; dimarts i divendres de 8.00 a 14.10h.

PLA D’ESTUDIS

GUIES DOCENTS

Presentem per a tu les guies docents de l’ESO. En elles trobaràs tota la informació necessària per al curs que estudiaràs, fent així l’experiència a Florida molt més enriquidora.

L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa marcada per l’entrada en l’adolescència, un moment clau en la vida del nostre alumnat. A Florida Secundària tractem d’acompanyar-lo emocionalment i acadèmica amb un seguit d’accions acordades per a cada cicle

Primer Cicle d’ESO

On la situació de partença està caracteritzada pels canvis i les incerteses propis del moment pre-adolescent que estan vivint, els objectius fonamentals passen per fer una correcta transició a la nova etapa i per la consolidació d’hàbits de treball i d’actituds positives cap a l’aprenentatge, així com la motivació perquè el procés d’aprenentatge siga significatiu. Això es fa possible mirjançant la implantació del programa TAS (Transició A Secundària), que abasteix una estructura pedagògica que garanteix l’acollida, l’acompanyament i el benestar de l’alumnat.

Treballem en l’acompanyament de l’adolescència cap a la maduresa i la consolidació dels valors que s’han implementat durant els cursos anteriors: la responsabilitat, l’esforç, la convivència… Tot això ens condueix a reforçar l’esperit crític, la cooperació, la reflexió al voltant de la globalitat, la consciència de l’entorn i del medi a través de la continuïtat en la implementació de metodologies actives.

Segon Cicle d’ESO

L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa marcada per l’entrada en l’adolescència, un moment clau en la vida del nostre alumnat. A Florida Secundària tractem d’acompanyar-lo emocionalment i acadèmica amb un seguit d’accions acordades per a cada cicle

Primer Cicle d’ESO

On la situació de partença està caracteritzada pels canvis i les incerteses propis del moment pre-adolescent que estan vivint, els objectius fonamentals passen per fer una correcta transició a la nova etapa i per la consolidació d’hàbits de treball i d’actituds positives cap a l’aprenentatge, així com la motivació perquè el procés d’aprenentatge siga significatiu. Això es fa possible mirjançant la implantació del programa TAS (Transició A Secundària), que abasteix una estructura pedagògica que garanteix l’acollida, l’acompanyament i el benestar de l’alumnat.

Segon Cicle d’ESO

Treballem en l’acompanyament de l’adolescència cap a la maduresa i la consolidació dels valors que s’han implementat durant els cursos anteriors: la responsabilitat, l’esforç, la convivència… Tot això ens condueix a reforçar l’esperit crític, la cooperació, la reflexió al voltant de la globalitat, la consciència de l’entorn i del medi a través de la continuïtat en la implementació de metodologies actives.

PROJECTE DOCENT

Així treballem

TREBALLEM PER ÀMBITS

Al llarg de tota l’ESO algunes matèries es fusionen per donar peu a àmbits de coneixement, que permeten fer una mirada global i competencial sobre l’aprenentatge així com plantejar situacions reals que requereixen la posada en marxa de diferents competències, donant així més sentit a allò que s’aprèn a l’aula.

D’aquesta manera, als diferents nivells trobem els següents àmbits:

Àmbit Sociolingüístic Àmbit Biotecnològic
Valencià + Geografia i Història Biologia + Tecnologia i Digitalització
Àmbit Sociolingüístic Àmbit Científic
Valencià + Geografia i Història Física i Química + 1h. de Matemàtiques
Àmbit STEM Àmbit STEM 3r PDC Àmbit Sociolingüístic 3r PDC
Biologia + Tecnologia i Digitalització + Física i Química Tecnologia i Digitalització + Matemàtiques + Biologia + Física i Química Valencià + Castellà + Geografia i Història
Àmbit Sociolingüístic Àmbit STEM Àmbit Pràctic
Valencià + Castellà + Geografia i Història  Matemàtiques + Biologia + Física i Química  Tecnologia i Digitalització + Orientació i Iniciació Professional

Treballem per àmbits…

Al llarg de tota l’ESO algunes matèries es fusionen per donar peu a àmbits de coneixement, que permeten fer una mirada global i competencial sobre l’aprenentatge així com plantejar situacions reals que requereixen la posada en marxa de diferents competències, donant així més sentit a allò que s’aprèn a l’aula.

D’aquesta manera, als diferents nivells trobem els següents àmbits:

1er ESO

Àmbit Sociolingüístic: Valencià + Geografia i Història
Àmbit Biotecnològic: Biologia + Tecnologia
Àmbit d’Expressió: Música + Educació Física

2n ESO

Àmbit Sociolingüístic: Valencià + Geografia i Història
Àmbit Científico-Tecnolòtic:Física i Química + Tecnologia

3r ESO

Àmbit STEM: Biologia + Tecnologia + Física i Química
Àmbit STEM 3r PDC: Tecnologia + Matemàtiques + Biologia + Física i Química
Àmbit Sociolingüístic 3r PDC: Valencià + Castellà + Geografia i Història

4t ESO – PDC / PR4

Àmbit Sociolingüístic Valencià + Castellà + Geografia i Història
Àmbit STEM: Tecnologia + Matemàtiques + Biologia + Física i Química

I per què treballem per àmbits?

 • El treball per àmbits fomenta la praxi de metodologies actives i permet la posada en marxa de les competències des d’una vessant global, fet que afavoreix l’aprenentatge significatiu i el treball sobre contextos d’aprenentatge reals.

 • És una oportunitat per a aplicar alguns dels fonaments del DUA i, per tant, és una oportunitat inclusiva.

 • El treball cooperatiu que fa el professorat ajuda a posar en comú experiències i a compartir pràctiques d’èxit (a més de compartir dubtes i possibles enfocaments del nou currículum LOMLOE).

 • Hi ha ja un treball consolidat que facilita la incorporació de nous àmbits a partir d’experiències prèvies.

 • Al primer cicle de l’ESO, afavoreix la transició a Secundària (menys assignatures, menys professorat, més coneixement sobre l’alumnat)

 • El treball per àmbits afavoreix una avaluació competencial (en la línia de la nova llei educativa i del que venim treballant els darrers anys).

 • Permet fer un treball interdisciplinari que manté vius i en constant revisió (atenent a les necessitats i els interessos de l’alumnat) els nostres projectes.

 • L’estructura horària de les sessions dels àmbits esdevé una oportunitat per a consolidar els protocols d’aula i l’organització del temps de treball, a més que permet incorporar dinàmiques que aporten benestar a l’alumnat (com ara els brain breaks o el bon dia)

TREBALLEM PER PROJECTES

En una societat basada en la necessitat de dominar la informació, els canvis meteòrics i la globalització, amb models socials molt concrets i estereotipats, pensem que l’escola investigadora i dialògica és l’opció que millor pot garantir l’aprenentatge. El caràcter constructiu de l’aprenentatge, el pes de l’afectivitat, la importància dels entorns socioculturals pròxims i allunyats… apunta cap a una pedagogia centrada en la investigació.

És per això que la nostra escola treballa als diferents nivells i assignatures amb aquesta metodologia que convida a l’alumnat a preguntar-se per les coses i dissenyar els seus processos de treball actiu, així com orientar cap a una relació més activa i independent amb el món natural i socio-tecnològic que viuen.

ELS NOSTRES PROJECTES

TREBALLEM AMB ONMAT

La forma de comunicar-nos, interactuar, treballar i aprendre canvia a passos de gegant. Els adolescents de hui en dia s’agrupen i relacionen diàriament de manera digital generant noves formes d’intercanvi i és per això que és important tindre en compte la manera en què reben, filtren i processen la informació. L’educació no pot quedar al marge de la realitat de l’alumnat i ha d’ajustar-se i adaptar-se a la nova manera d’entendre i enfrontar-se al mon, amb noves ferramentes, nous mètodes i noves maneres de comunicar-se.

Què és ONMAT?

Es una plataforma d’aprenentatge de matemàtiques integral per l’ESO amb un mètode que proposa una nova mirada, una perspectiva que permet treballar les matemàtiques de manera atractiva, viva i desafiant, de manera contextualitzada i propera a la realitat de l’alumnat. D’aquesta forma queda integrada en la seua vida diària, real i estimulant.

Aquest mètode basat en el desenvolupament de les Intel·ligències Múltiples permet treballar les matemàtiques des de diferents perspectives i així donar les mateixes oportunitats a tots i totes les alumnes.

Un dels objectius principals d’ONMAT és que l’alumne disfrute aprenent, ja que tot allò que s’aprèn amb emoció queda gravat per sempre al cervell; no es pot aprendre ni transmetre cap concepte o valor si no hi ha cap emoció.

Per això, ONMAT ofereix propostes on l’emoció sempre està connectada amb l’aprenentatge. Aquesta manera de connectar amb l’emoció es duu a terme a través de diferents activitats amb què els alumnes arriben a assolir els objectius plantejats, les quals tenen unes característiques comunes:

 • Estan contextualitzades.

 • Estan adaptades als interessos de l’alumnat de la seua edat.

 • Fomenten les competències.

 • En totes es treballen les intel·ligències múltiples.

En ONMAT el joc té un lloc essencial, a l’alumnat se li proposen desafiaments i reptes que li permetran obtindre punts i canviar-los per privilegis. Es tracta de convertir l’experiència d’aprendre en una activitat en què l’alumnat tinga un rol important que exercir i obté recompenses per fer-ho.

L’aula on treballem és flexible, cooperativa i polivalent, cadascú i cadascuna treballa al seu ritme seguint un itinerari personalitzat on el professorat és el seu guia, donant protagonisme a l’alumnat.